Enginyers Barcelona
Contacte

Certificats Elèctrics de Baixa Tensió Barcelona

Tipus de butlletins elèctrics a Barcelona:

EnginyersAssociats.com li ofereix el servei de butlletins elèctrics a Barcelona província, com instal·ladors oficials de baixa tensió amb categoria especialista. Segons sigui la seva situació, estarà recollit dins dels següents casos:

- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIE)

- Memòria tècnica de disseny elèctrica de baixa tensió (CIE amb MTD)

- Butlletins amb projecte elèctric de baixa tensió (CIE amb Projecte)

- Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BRIE)

- Butlletí elèctric (llum) per a autocaravanes, remolcs i vehicles.

 

Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió Barcelona:

És el mateix que el butlletí elèctric a Barcelona (CIE). S'utilitza per a les següents situacions:

Situació 1: Alta nova d'un subministrament elèctric de baixa tensió per primera vegada, (instal·lació nova o que s'hagi donat de baixa en qualsevol moment), que necessiti projecte elèctric d'enginyer, per a les activitats i els usos compreses dins de la ITC BT-04 del REBT (RD 842/2002). Vegi també Projecte elèctric Barcelona.

Situació 2: Alta nova d'un subministrament elèctric per primera vegada, (instal·lació nova o que s'hagi donat de baixa en un període de més d'un any), que necessiti memòria tècnica de disseny realitzada pel mateix instal·lador. No compresa en l'apartat anterior.

Situació 3: Augment de potència superior a la potència màxima admissible del subministrament elèctric, que necessita projecte elèctric d'enginyeria compreses dins de la ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002).

Situació 4: Augment de potència superior a la potència màxima admissible del subministrament elèctric, que necessita memòria tècnica de disseny realitzada pel mateix electricista. No inclosa en la situació anterior.

Butlletins elèctrics amb memòria tècnica de disseny a Barcelona:

Li oferim com a instal·ladors elèctrics de baixa tensió a Barcelona, ​​la possibilitat de fer un augment de potència o donar l'alta d'una instal·lació existent que hagi caducat, d'acord a la situació 2 i situació 4 de l'apartat anterior.

El butlletí elèctric d'un certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny (CIE amb MTD), consisteix per nosaltres en la revisió física de la instal·lació, mesuraments, verificació normativa, esmena d'anomalies.

Els documents i gestions realitzar són, croquis de les instal·lacions de llum, preses de corrent i aparells, esquema elèctric, càlculs en memòria tècnica de disseny. Tramitació de la inscripció de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a l'OGE de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Declaració Responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió i tramitada com a instal·lació nova, baixa o ampliació de potència, amb el corresponent pagament de la taxa administrativa.

.

Butlletins amb projecte elèctric de baixa tensió Barcelona:

A Barcelona província i resta de Catalunya, les instal·lacions receptores elèctriques noves compreses en els grups a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, segons ITC- BT-04 del REBT (RD 842/2002), requereixen butlletí elèctric amb projecte elèctric (CIE amb projecte).

Els nostres treballs i gestions són: Disseny de la instal·lació, mesuraments de l'establiment, execució del projecte elèctric, amb certificat final veu l'apartat Projectes elèctrics Barcelona.

Butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió Barcelona:

A Barcelona el butlletí de reconeixement és el (antic butlletí blau) BRIE. El nostre treball consisteix a revisar físicament la instal·lació elèctrica, comprovar a la factura de l'usuari la potència contractada, que la instal·lada s'ajusti a la contractada, detectar defectes en la instal·lació i esmenar-los, si es dóna el cas. L'usuari a de saber quin tipus de butlletí elèctric li demana la companyia comercialitzadora. Les companyies elèctriques comercialitzadores ho requereixen en els següents casos:

Cas 1: Canvi de nom, traspàs o subrogació al contracte amb una antiguitat major a 20 anys, amb potència màxima admissible inferior a 20 kW, per:

- Habitatges en general: cases, torres, cases, masies, apartaments.

- Activitats sense canvi d'ús no compreses dins dels grups segons ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002). Aplicat a locals comercials, indústria i resta d'activitats. Es van legalitzar amb memòria tècnica de disseny, sense projecte d'enginyer.

- Activitats sense canvi d'activitat classificades dins dels grups segons ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002). Aplicat a locals comercials, indústria i resta d'activitats. Es van legalitzar amb projecte d'enginyeria.

Sense fer reformes en la instal·lació elèctrica, ni sol·licitar un augment de potència.

Cas 2: Sol·licitar l'alta d'un contracte que està de baixa en un període inferior a un any, amb potència màxima admissible inferior a 20 kW, per:

- Habitatges en general: cases, torres, cases, masies, apartaments.

- Activitats sense canvi d'ús no compreses dins dels grups segons ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002). Aplicat a locals comercials, indústria i resta d'activitats, que es legalització amb memòria tècnica de disseny.

Cas 3: Sol·licitar un augment de potència per als casos que es van legalitzar sense projecte elèctric (amb MTD), sense fer reformes de més del 50% en la instal·lació elèctrica, ni realitzar un augment de potència que superi la potència màxima admissible que consti legalitzada a la companyia subministradora i distribuïdora Endesa, sigui quina sigui l'empresa comercialitzadora final.

Cas 4: Demana una disminució de potència per als casos amb qualsevol ús i activitat, que es van legalitzar sense projecte elèctric (amb MTD), amb potència màxima admissible inferior a 20 kW.

Butlletí elèctric (llum) per a autocaravanes, remolcs i vehicles:

Per als vehicles amb tracció o sense tracció motora com a autocaravanes, caravanes, remolcs, ambulàncies, autotallers, autotendes, han de tenir el certificat elèctric de baixa tensió especial per a la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles), per a més informació vegi Butlletí elèctric autocaravanes, caravanes, remolcs.

Nota aclaridora: Enginyersassociats.com dóna un servei al client perquè pugui realitzar l'alta, canvi de nom, augment o disminució de potència del subministrament elèctric. En els costos van inclosos els desplaçaments, inspeccions de les instal·lacions, elaborar la documentació necessària, deixant o estant la instal·lació en normativa vigent. Pel que els butlletins elèctrics en si, no tenen cap cost.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Butlletí Elèctric Barcelona | Certificat de Baixa Tensió