Enginyers Barcelona
Contacte

Butlletí Gas Barcelona

Tipus de certificats de gas a Barcelona:

EnginyersAssociats.com li ofereix inspeccions per a butlletins de gas a Barcelona i província, com instal·ladors oficials de gas amb categoria A (IG-IV). Segons el requerit per Companyia de Gas Natural o una altra comercialitzadora, tenim:

- Butlletins per a instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITC-ICG 07).

- Butlletins de gas per a caravanes, autocaravanes i remolcs.

- Instal·lacions que requereixen autorització administrativa prèvia i / o comunicació (Instal·lacions de gas amb projecte d'enginyer).

- Certificat de correcció d'anomalies o defectes.

- Instal·lacions d'envasos de GLP per a ús propi (ITC-ICG 06).

Butlletins d'instal·lacions receptores de combustibles gasosos Barcelona:

És el mateix que el certificat de gas per a instal·lacions receptores a Barcelona. S'utilitza per als següents casos:

Cas 1: Butlletí d'instal·lacions comunes de gas o certificat instal·lació comuna de gas. El fem servir per donar d'alta una instal·lació comunitària de gas que alimenta un edifici, sempre abans dels comptadors centralitzats o dins de les estades, (ITC-ICG 07).

Cas 2: Butlletí d'instal·lació individual de gas o certificat d'instal·lació receptora individual de gas, la qual sol·liciten per donar d'alta el subministrament de gas a instal·lacions del comptador a receptors, interior d'habitatge, local o nau, (ITC-ICG 07).

En tots dos casos cal acompanyar el model GC-CROQUIS, és el croquis d'instal·lació de gasos combustibles, equivalent al pla isomètric. Sent aquesta pel que fa a la classificació dels butlletins de gas sense intervenció administrativa, citat pel Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius i comercials.

Instal·lacions de gas amb projecte:

Les instal·lacions de gasos combustibles que necessiten projecte de gas d'enginyer juntament el certificat d'instal·lador, són les que requereixen autorització administrativa o comunicació prèvia, classificades pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a la ICG 11. Aquestes instal·lacions són:

- Les instal·lacions individuals per a qualsevol ús sigui la potència nominal total superior a 70 kW o 63 tèrmies.

- Instal·lacions comunes o comunitàries d'edificis amb potència superior a 2000 kW.

- Connexions de individuals si la seva potència superen els 2000 kW de potència.

- Instal·lacions que superin els 5 bars de pressió.

- Ampliació de potència en més del 30% de la potència original, superant la potència o pressió dels apartats anteriors.

En els casos esmentats es requereix una inspecció inicial d'una ECA i tramitació de la inscripció de la instal·lació de gas a l'OGE de la Generalitat de Catalunya, tramitada com a instal·lació nova o ampliació de potència, amb el corresponent pagament de la taxa administrativa. vegi també Projectes de Gas Barcelona

Certificat de gas per a caravanes, autocaravanes i remolcs:

Revisem caravanes, autocaravanes i remolcs per expedir el butlletí de gas per a la ITV. Vegi també: Butlletí de gas autocaravanes, caravanes, remolcs.

Certificat de correcció d'anomalies:

L'usuari deure tenir la revisió periòdica cada 5 anys. Quan la companyia realitza les inspeccions periòdiques detectant anomalies o defectes en la instal·lació de gas, cal corregir-les i emetre el certificat butlletí de correcció d'errors en les instal·lacions de gas.

Instal·lacions d'envasos de GLP per a ús propi:

Li brindem la inspecció d'ampolles GLP de butà, metà i propà per poder expedir el certificat d'instal·lació de dipòsits GLP.P.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Butlletí de Gas a Barcelona | Certificat d'instal·lació de gas canalitzat i GLP