Enginyers Barcelona
Contacte

Projectes Elèctrics Barcelona

Enginyer elèctric Barcelona:

EnginyersAssociats.com és l'enginyeria de projectes elèctrics de Catalunya emplaçada a Barcelona, ​​que realitza el treballs tècnics per a instal·lacions elèctriques de pública concurrència o determinades prescripcions les quals requereixen projecte, per a la presentació davant d'una entitat acreditada d'inspecció i control, bé sigui un control documental o una inspecció prèvia. El nostre camp dedicat a la Baixa Tensió, Mitja Tensió i Alta Tensió. Detall de treballs que s'ofereixen:

 • El projecte elèctric és obligatori per a les instal·lacions amb prescripcions especials esmentades en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.D. 842/2002).
 • Assessorament per a empreses, instal·ladors i particulars.
 • Confecció de memòries tècniques per a instal·ladors.
 • Davant projectes per a disseny d'instal·lacions elèctriques complexes que no requereixen projecte davant l'administració, com a habitatges unifamiliars amb electrificació especial.
 • Estats d'amidaments per a la propietat per tal de tenir una referència per a la confecció de pressupostos dels industrials, tots realitzen el mateix nombre de partides i mateix material en qualitats i nombre.
 • Direccions d'obres en instal·lacions d'electricitat per a un control del que s'instal·la és segons els pressupostos.
 • Certificats d'instal·lació elèctrica i butlletins elèctrics, disposem del carnet especialista.
 • Disposem d'instal·ladors qualificats i econòmics.

Instal·lacions subjectes a projecte elèctric a Barcelona:

Un projecte de baixa tensió està compost de memòria, plànols, esquema elèctric, estat d'amidaments i pressupost. El seu propòsit és legalitzar una instal·lació d'aquestes característiques davant l'administració pública, mitjançant una ECA. Instal·lacions de baixa tensió que precisen projecte:

 • Indústries en general amb potència superior a 20 kW.
 • Locals humits, amb pols o risc de corrosió superiors a 10 kW.
 • Provisionals d'obra amb potència superior a 50 kW.
 • Edificis amb caixa general de protecció superior a 100 kW.
 • Habitatges amb potència superior a 50 kW.
 • Aparcaments, pàrquing amb ventilació forçada.
 • Aparcament, aparcaments de més de 5 places de ventilació natural.
 • Tots els de pública concurrència.
 • Ascensors.
 • Il·luminació exterior amb potència superior de 5 kW.
 • Locals amb risc d'incendi i explosió.
 • Quiròfans i sales d'intervenció quirúrgica.
 • Piscines i fonts amb més de 5 kW.


Les instal·lacions de mitja tensió requereixen sempre enginyers elèctrics i es tramiten a Indústria provincial de la comunitat en qüestió. La seva aprovació és una autorització autonòmica.

Les línies d'alta tensió, sempre necessiten projecte elèctric executat per enginyers elèctrics per a les instal·lacions d'alta tensió, es tramiten igual que l'anterior. La seva aprovació es necessita per Reial Decret de Consell de Ministres per ordre estatal.

Classificació de les instal·lacions per tensions:

Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió consten de tres parts: Les interiors a estades obertes com provisionals d'obra o tancades com habitatges, locals, naus, totes elles regulades per comptadors. Les altres no regulades per comptador elèctric, d'una banda són les línies generals d'alimentació interiors d'edificis o construccions, sent les generals des de l'entrada a una construcció fins als comptadors dels usuaris (línies comunitàries). D'altra banda les que parteixen del transformador i distribueixen per la via pública fins als edificis, anomenades xarxes d'electricitat de distribució de Companyia. Les tensions són 400 V trifàsiques, 230 V trifàsiques i 230 V monofàsiques, en subministraments antics 127 V monofàsics amb tendència a desaparèixer. Quan la complexitat és de mitjana a alta es precisa un enginyer elèctric i en les simples només la intervenció d'un instal·lador oficial.

Les instal·lacions elèctriques de Mitja Tensió consten de dues parts: Línia de mitja tensió de 11.000 V i 25.000 V, de distribució aèria en zones no poblades i enterrades dins de la població. Són les encarregades d'alimentar els transformadors de mitja tensió, parteixen des del centre de transformació d'alta tensió. Cada transformador de mitja sol tenir una potència elèctrica de 500 kW suficient per alimentar diverses illes d'edificis. En tots els casos es precisa la intervenció d'un enginyer elèctric.

Les instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió s'alimenten des dels 100.000 V a 1.000.000 V, depenent de les distàncies països. Sempre intervenen els enginyers elèctrics.

Projectes per a altres instal·lacions a Barcelona:

EnginyersAssociats.com també realitza projectes d'altres instal·lacions i els seus dissenys, perquè Vostè pugui legalitzar aquesta instal·lació, enfront de Indústria de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ECA. A igual que les instal·lacions de gas, calefacció, climatització, energia solar, dipòsits per a combustibles, requereixen el projecte d'instal·lació.

Legalitzacions d'instal·lacions:

Projecte d'aire condicionat. Es realitza a partir de 70 kW tèrmics. La legalització d'instal·lador passat per una ECA és de 12 kW a 70 kW tèrmics.

Instal·lacions de climatització. Poden ser per aire calent o aire calent i fred, o / i control d'humitat relativa.

Projectes de gas. Obligat a executar a partir de 63 TH (tèrmies) o 70 kW en energia.

Instal·lacions contra incendis. Totes aquelles activitats incloses dins de l'annex 1 i annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Projecte de calefacció. Es realitza a partir de 70 kW tèrmics. La legalització d'instal·lador passat per una ECA és de 12 kW a 70 kW tèrmica.

Dipòsits combustibles. Depenent del volum del dipòsit, tipus d'instal·lació i combustible és exigible el projecte i passar el per indústria.

Instal·lació d'aigua. Són els d'ACS aigua calenta sanitària amb potència superior a 70 kW calorífics.

Projectes de totes les Instal·lacions en general. Són aquelles per tipus d'instal·lació i envergadura requereix projecte per tècnic competent.

 
Avís legal i privacitat | Lk | Lk2 | Lk3 | Lk4 | Lk5 | Lk6 | Recomanats

Projectes Elèctrics Barcelona | Enginyer Elèctric Barcelona